Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou VIVAMEDIA, r.o., so sídlom Hálkova 2754/17, 010 01 Žilina IČO: 47605014, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61359/L (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru, alebo zhotovenie diela.
  2. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  5. Zoznam tovaru je zoznamom bežne predávaných produktov a predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
  6. Predávajúci je viazaný kupujúcemu ponukou prezentovaného tovaru ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky.

 

2.      Uzatváranie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
 2. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulárov, inak je objednávka neplatná.
  1. Kupujúci zodpovedá za kvalitu fotografie alebo inej obrazovej predlohy (dizajnu), ktorú sám poskytne, a jej vhodnosť na použitie v prípade „vytvorenia vlastného dizajnu“, Za produkt sa v tomto prípade považuje spojenie dizajnu kupujúceho a nosiča dizajnu (plagát, nálepka atď.)
  2. Po vytvorení produktu podľa 2.2.a) nastáva proces výroby produktu predávajúcim podľa špecifikácie kupujúceho a/alebo požiadaviek kupujúceho v objednávke. V priebehu výroby produktu podľa 2.3 môže dôjsť k odchýlkam vo farebnosti produktu oproti predloženému dizajnu, pričom za riadne dodaný tovar sa považuje, ak odchýlka farebnosti produktu oproti predlohe (dizajnu) je v rozpätí 10 až 30%.
  3. Dodaný tovar môže vykazovať rozdielnosť rozmerov, nakoľko pri niektorých postupoch dôjde k deformácii finálneho rozmeru kvôli spracovaniu
  4. Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými

 

predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.

 1. Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou výhradne na účely spracovania obrázkov a/alebo obrazových predlôh
 2. Fotografia a/alebo obrazové predlohy tvoria prílohu k objednávke.
 1. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.
 2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
 3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje.

 

3.      Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
  2. Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim.
  3. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad a )
 2. Predávajúci je oprávnený:
  1. Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný

 

4.      Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  1. Tovar prevziať.
  2. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie
 2. Kupujúci je oprávnený:
  1. Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.
  2. Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
 3. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý patrí pod „dizajny“, nepoužije na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo obchodný. Kupujúci týmto výslovne vyhlasuje, že si je v prípade porušenia tejto povinnosti vedomí svojej zodpovednosti za porušenie autorských práv vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych

 

5.      Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou

 

bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Kúpne ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v hotovosti pri preberaní tovaru u predávajúceho.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi
 4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej

 

6.  Podmienky dodania tovaru

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak predávajúci mešká s dodaním tovaru viac ako 14 kalendárnych dní odo dňa pôvodného termínu dodania, má kupujúci právo odstúpiť od V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej lehote na dodanie tovaru určenej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné 5 € za každý deň uskladnenia tovaru a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 € za každý deň omeškania s prevzatím tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote a predávajúci odstúpi od zmluvy, predávajúci započíta kúpnu cenu v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.
 3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú
 4. V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru , ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar

 

8.      Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
  1. V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  2. V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská ..)
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

9.      Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
 2. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru ako aj jeho obal riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový
 3. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 4. Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie , predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, náklady znáša kupujúci.
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod 2.2.a. všeobecných obchodných podmienok)

 

 1. V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 2. V súlade s §18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový
 4. Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5

€, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s výzvou predavájúceho kupujúcemu na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov k reklamácii alebo úhradou administratívnych nákladov spojených s opätovným doručením tovaru kupujúcemu.

 

10.  Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ.
 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
 6. Pre prípad, že je kupujúcim cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadne ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo- právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
 8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 9. Odoslaním objednávky kupujú ci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 až 10 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
 10. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov- Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti VIVAMEDIA, r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej

 

republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.vivamedia.sk/cookies.

 1. Kupujúci potvrdzuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlasí s dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu a ich automatickým spracovaním, a to na dobu neurčitú od prejavu súhlasu alebo až do jeho odvolania. Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať.